Zo Zingt Zuid

De Zangwedstrijd Zo Zingt Zuid gaat op 27 april niet door. Dit volgt op het besluit dat het Eurovisie Songfestival in Rotterdam niet kan plaatsvinden in 2020, omdat het coronavirus nog steeds niet onder controle is. De organisatie van Zo Zingt Zuid betreurt deze beslissing te moeten nemen en stelt het zangfestijn tot nader order uit. Begin september maken we onze vervolgplannen bekend.

Zangtalenten op Zuid: blijf je inschrijven!
Inmiddels hebben al vele zangtalenten zich aangemeld voor Zo Zingt Zuid. De inzendingen blijven te beluisteren en liken via www.zozingtzuid.nl. Ambassadeur van Zo Zingt Zuid Ali B: “Het is wel duidelijk dat er op Rotterdam Zuid veel zangtalent is. En dat verdient een live podium. Het is natuurlijk jammer dat de finale moet worden uitgesteld, maar dat gaan we op een later moment goed maken. Dus blijf je inschrijven en laat je inspireren door de huidige tijd. Muziek verbroedert!”

Aanbod Ali B blijft
Aan de opzet van Zo Zingt Zuid en de te winnen prijzen verandert niets. De 12 finalisten van Zo Zingt Zuid krijgen een carrière seminar door Ali B aangeboden en de winnaar van Zo Zingt Zuid mag in de muziekstudio van Ali B samen met hem een exclusieve opname maken. De inschrijftermijn voor alle zangtalenten vanaf 13 jaar die op Rotterdam Zuid wonen, wordt verlengd tot 1 september 2020. Deelnemers kunnen een video van hun eigen compositie of een originele interpretatie van een bestaand nummer uploaden op www.zozingtzuid.nl. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt persoonlijk bericht en op de website houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen van Zo Zingt Zuid.

Organisatie Zo Zingt Zuid
Zo Zingt Zuid is onderdeel van het stadsprogramma Host City Rotterdam, Eurovision Song Contest 2020. Kijk voor het volledige programma op www.openuptorotterdam.eu. Zo Zingt Zuid wordt mede mogelijk gemaakt door cultuurscouts Zuid/cultuur concreet en de ondernemers van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. De organisatie van Zo Zingt Zuid is in handen van de Alliantie Hand in Hand (o.a. de gemeente Rotterdam, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, BIZ-eigenaren en BIZ-ondernemers). Deze zet zich in de periode 2019 – 2029 in voor een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat rond de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk (voor meer info zie www.hand-in-hand.nu). Zuid gaat vooruit en de Alliantie Hand in Hand laat dat zien.

Privacybeleid

Privacyverklaring

Binnen onze organisatie (Zo Zingt Zuid) verwerken wij persoonsgegevens en daarom willen we je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement vind je het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de controle en uitvoering van dit beleid is Zo Zingt Zuid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Met welk doel verwerken jullie mijn persoonsgegevens?Ons doel is om een (video)overzicht te maken van mensen die zich hebben ingeschreven voor de zangwedstrijd, en die video’s willen we laten waarderen met een Like op onze website. Dit is onderdeel van deelname aan de wedstrijd. Het aantal Likes dat een video krijgt bepaalt mede of een kandidaat voor de finales wordt geselecteerd. De content van onze website delen wij ook op onze social media (Facebook, Instagram etc.) zo hopen we meer aandacht en meer likes voor jouw video te genereren. Wanneer je een video op de website een Like geeft, registreert ons systeem jouw IP-adres, dit zorgt er voor de elke Like uniek is, dat mensen niet zelf hun Likes en dus de uitslag kunnen beïnvloeden, zo houden we de wedstrijd eerlijk en sportief.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die zich aanmelden voor de zangwedstrijd en/of een foto of video insturen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij plaatsen de door jou ingezonden video(‘s) op de website en onze social media kanalen. Met behulp van je gegevens kunnen we je identificeren en contact met je opnemen indien hier een goede reden voor is.  Wij gebruiken je naam en e-mailadres hiervoor. Ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wil je dat niet? Dan kun je je altijd hiervoor afmelden.

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie. Deze gegevens verwerken wij dus niet.

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?

Nee, verkopen dat doen we sowieso niet, delen zou kunnen mits je daar zelf nadrukkelijk mee hebt ingestemd. Om onduidelijkheden te voorkomen zal dit dan altijd schriftelijk overeengekomen worden.

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheersmaatregelen getroffen om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en logging van activiteiten.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen onze organisatie hebben daartoe aangewezen medewerkers toegang tot persoonsgegevens. Met deze personen is een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Nee, dat doen we niet.

Hoe gaan jullie om met beeldmateriaal?

Een foto of video van iemand, die herkenbaar op de foto of video staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor het beeldmateriaal wat wij publiceren gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel beeldmateriaal publiceren, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde of gefilmde persoon toestemming geeft om de foto of video te gebruiken. 

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid?

Wanneer je onze website gebruikt om je foto of video op te plaatsen, ben je hier zelf ook medeverantwoordelijk voor. We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.  Je kunt zelf informatie en beeld aanleveren. Als je dit doet dan verklaar je:

 • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven.
 • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging, smaad of laster.
 • Zo Zingt Zuid te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.
 • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen als je gegevens veranderen.
 • dat je geen bestanden upload met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.
 • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dan is dit een zaak tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is Zo Zingt Zuid geen partij in de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.
 • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen via info@zozingtzuid.nl

Wijzigingen privacybeleid

Dit is versie 1 van ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen meerdere malen voor. De definities van deze begrippen vindt u hieronder.

Wanneer u ‘de organisatie’ leest, dan bedoelen we daarmee de verschillende partijen die samen Zo Zingt Zuid organiseren. Onder website wordt verstaan de webpagina www.zozingtzuid.nl.

Met u bedoelen we de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met je handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met wie de organisatie een overeenkomst sluit.

Onder overeenkomst verstaan we de overeenkomst die de organisatie met u sluit voor het leveren van diens diensten.

Als er wordt gesproken van een wedstrijd dan wordt daarmee bedoeld de zangwedstrijd georganiseerd door de organisatie waarbij deelnemers na inschrijving/registratie aan verscheidene finalerondes kunnen deelnemen, met als doel het aanwijzen van één of meerdere winnaars.

Een deelnemer is iedere partij die deelneemt aan de zangwedstrijd.

Om verwarring te voorkomen: als we het hebben over dag dan bedoelen we daarmee een kalenderdag.

Artikel 2. Algemeen

Met het verzenden van het inschrijfformulier geeft u aan dat:

 • U akkoord gaat met de deelname aan de zangwedstrijd
 • U de organisatie van de zangwedstrijd het recht geeft om video’s en foto’s vrij van portretrecht openbaar te maken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de organisatie en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen u en de organisatie.
 • De organisatie heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze op de website worden geplaatst. Mocht u het niet eens zijn met de nieuwe algemene voorwaarden, dan heeft u natuurlijk altijd het recht uw account bij de organisatie te beëindigen en geen diensten niet meer af te nemen van de organisatie.
 • Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de nietige resp. vernietigde bepaling gaat de organisatie met u in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling.

Artikel 3. Inschrijving

 • Bij minder dan 3 inschrijvingen heeft de organisatie het recht om de zangwedstrijd te annuleren. 
 • Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen.
 • De organisatie kan teams alleen in overleg met de teams, in een andere categorie plaatsten dan waarvoor is ingeschreven.

Artikel 4. Profiel

Om gebruik te maken van de diensten van de organisatie moet de deelnemer* zich inschrijven/registreren. Een inschrijving/registratie komt tot stand als de deelnemer voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

*samen met de ouder/verzorger wanneer de deelnemer jonger is dan 18 jaar

 • De deelnemer is ouder dan 13 jaar.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar, hebben schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s)/voogd(en) om deel te nemen aan de wedstrijd. Het is de  verantwoordelijkheid van de deelnemer om die toestemming te krijgen en zij moet deze kunnen overhandigen wanneer de organisatie daarom vraagt. De deelnemer mag in elk geval niet jonger zijn dan 13 jaar.
 • De deelnemer maakt gebruik van de dienst in Nederland.
 • De deelnemer gebruikt een geldig e-mailadres.
 • De deelnemer  vult alle gegevens naar waarheid in en controleert alle ingevoerde gegevens goed, want de organisatie gebruikt deze om met de deelnemer te communiceren. Het is de deelnemers eigen verantwoordelijkheid de juiste gegevens door te geven aan de organisatie en wijzigingen in de gegevens tijdig aan de organisatie te communiceren.
 • De deelnemer mag geen bedrijf zijn of handelen namens een bedrijf.
 • De deelnemer begrijpt dat de zangwedstrijd  wordt gewonnen op basis van vooraf door de organisatie bepaalde criteria en dat over de uitslag niet kan worden gecorrespondeerd. 

Het kan zijn dat de organisatie ervoor kiest om iemand geen toegang tot de zangwedstrijd te verlenen, of aanvullende eisen te stellen voor deelname Dat kan verschillende redenen hebben, dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer (de organisatie vermoedt dat) er in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden, wanneer er sprake is van (een vermoeden van) fraude of wanneer deelname de goede werking van de website verstoort. Wat de reden ook is, de beslissing is aan de organisatie. Wanneer de organisatie hiervoor kiest heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van kosten of eventuele schade.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Artikel 6. Gedragsregels

Wanneer de deelnemer gebruik maakt van diensten van de organisatie dienen zij zich te allen tijde te houden aan de volgende gedragsregels.

 • Het aansporen of voorstellen van illegale activiteiten of het bespreken van de intentie om dergelijke illegale activiteiten te ondernemen is nimmer toegestaan.
 • Het aansporen of voorstellen om in strijd met deze algemene voorwaarden te handelen is nimmer toegestaan.
 • Het delen van illegale content, pornografie, onfatsoenlijkheid, vulgariteit, aanstootgevend materiaal, het aanzetten tot haat, discrimineren, beledigen, het maken van vijandige opmerkingen of dreigen met geweld is nimmer toegestaan.
 • Je voordoen als een ander, waaronder, maar niet beperkt tot, een medewerker van de organisatie, of op een andere manier een verkeerde voorstelling van zaken geven is nimmer toegestaan.
 • Het gebruiken van de website of diensten van de organisatie voor commerciële doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het werven van sponsors, investeerders, adverteerders of financiële middelen, is nimmer toegestaan.
 • Op enige (semi)geautomatiseerde wijze deelnemen aan de wedstrijd, het gebruik van cheats, shortcuts, macro’s of enige andere handelingen die kunnen worden ervaren als vals spel is nimmer toegestaan.
 • Het gebruik van software die virussen, wormen en/of Trojaanse paarden bevat of enige andere computercode, bestanden of programma’s die zijn ontworpen om de functionaliteit van welke computersoftware of hardware of telecommunicatie dan ook te onderbreken, om te leiden, te vernietigen of te beperken is nimmer toegestaan.
 • Het weigeren te voldoen aan de instructies van de organisatie is nimmer toegestaan.
 • Het openbaar maken van informatie die niet voor openbaarmaking bestemd was, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens, is nimmer toegestaan.
 • Het gebruik van de website of diensten van de organisatie om te gokken of enige andere activiteiten met betrekking tot kansspelen te organiseren is nimmer toegestaan.

Wanneer de deelnemer zich niet houdt aan de gedragsregels of op een andere wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de wet of enige andere redelijke eisen kan de deelnemer permanent worden verwijderd. Wat de reden ook is, de beslissing daartoe is aan de organisatie. Wanneer organisatie hiervoor kiest heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van kosten of eventuele schade.

Hoewel de organisatie geen invloed heeft op het onderlinge contact tussen deelnemers tijdens een zangwedstrijd, omdat deze niet op of via de website plaatsvindt, wordt de deelnemer eveneens geblokkeerd of verwijderd wanneer bij de organisatie bekend wordt of het vermoeden ontstaat dat de deelnemer zich tijdens een wedstrijd niet heeft gedragen conform de gedragsregels of de deelnemer op een andere wijze in strijd heeft gehandeld met deze algemene voorwaarden, de wet of enige andere redelijke eisen.

Artikel 7. Annulering van een toernooi

Wanneer voor een zangwedstrijd niet het benodigde aantal deelnemers inschrijft, zal de wedstrijd worden geannuleerd. Een annulering wordt bekend gemaakt aan de deelnemers na sluiting van de inschrijvingen voor de betreffende wedstrijd. 

Artikel 8. Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan de organisatie worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan de schuld van de organisatie, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (overmacht).

Er is in ieder geval sprake van overmacht wanneer door weersomstandigheden, terroristische acties, verordening van de gemeente, politie of een andere overheidsinstantie, of een andere buiten de verantwoording van de organisatie liggende factor,  het evenement niet laten doorgaan.

Artikel 9. Geen ontbindingsrecht

Als een deelnemer besluit deel te nemen aan een wedstrijd, heeft de deelnemer geen wettelijk recht op ontbinding van de overeenkomst op afstand, omdat het hier gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding die op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode worden nagekomen.

Artikel 10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan is dat natuurlijk jammer. De organisatie heeft een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is de deelnemers verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd nadat deze is geconstateerd schriftelijk bij de organisatie in te dienen. De deelnemer dient de klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

De organisatie beantwoordt klachten binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan ontvangt de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie wanneer de deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

De deelnemer moet de organisatie in ieder geval vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

Artikel 11. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de deelnemer en de organisatie waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.